اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید ***گویا زینب محزون ز سفر می آید


اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید       ***  گویا زینب محزون ز سفر می آید

باز در کرب و بلا شیون و شینی برپاست***  کز اسیران ره شام خبر می آید

اربعین آمد و اشکم ز بصر می آید	***گویا زینب محزون ز سفر می آید


بازگشت