جلسه مهندس چراغی شهردار با پرسنل شهرداری


جلسه مهندس چراغی شهردار با پرسنل شهرداری جهت راه کارهای توسعه هر چه بهتر عمران و آبادانی شهر پلدختر

 

جلسه مهندس چراغی شهردار با پرسنل شهرداری


بازگشت