عملیات جداول گذاری جهت دفع آبهای سطحی معابر جنوب جهاد


در راستای بهسازی و ترمیم زیرساخت های شهری تخریب شده ناشی از سیل در سطح شهر پلدختر


عملیات جداول گذاری جهت دفع آبهای سطحی معابر جنوب جهاد و احداث و بهسازی معبر در ادامه خیابان ساحلی و سلمان فارسی جنوبی از محل اعتبارات ماده ۱۰ مدیریت بحران توسط شهرداری پلدختر


بازگشت