گروه : اخبار شهرداری
ساعت : 09:32
شناسه : 115
تاریخ : 16 اسفند 1394
کاشت درخت در پارکها و میادین سطح شهر پلدختر به مناسبت هفته درختکاری کاشت درخت در پارکها و میادین سطح شهر پلدختر به مناسبت هفته درختکاری

کاشت درخت در پارکها و میادین سطح شهر پلدختر به مناسبت هفته درختکاری

کاشت درخت در پارکها و میادین سطح شهر پلدختر به مناسبت هفته درختکاری

کاشت درخت در پارکها و میادین سطح شهر پلدختر به مناسبت هفته درختکاری

شهرداری پلدختر جهت پارکها ، بلوارها و میادین سطح شهر اقدام به خرید دو هزار اصله درخت نموده ، همچنین بیش از سه هزار گل و درخت در گلخانه شهرداری تولید شده که شهرداری در تولید گل خودکفا شده است.

کاشت درخت در پارکها و میادین سطح شهر پلدختر به مناسبت هفته درختکاری
کاشت درخت در پارکها و میادین سطح شهر پلدختر به مناسبت هفته درختکاری