گروه : اخبار شهرداری
ساعت : 13:49
شناسه : 16
تاریخ : 15 مهر 1393
خرید 8000 گل و کاشت در میادین شهر پلدختر خرید 8000 گل و کاشت در میادین شهر پلدختر

خرید 8000 گل و کاشت در میادین شهر پلدختر

خرید 8000 گل و کاشت در میادین شهر پلدختر

خرید 8000 گل و کاشت در میادین شهر پلدختر

گل مظهر زیبایی است که میادین شهر پلدخترمدتی از این زیبایی بی بهره بودند که شهردار پلدختر  جهت زیبایی میادین شهر دستور خرید 8000 گل و کاشت در میادین و بلوار های شهر را به واحد خدمات شهری ابلاغ داشتند و کاشت آنها زیبایی خاصی به میادین شهر داده است

 

 


خرید 8000 گل و کاشت در میادین شهر پلدختر
خرید 8000 گل و کاشت در میادین شهر پلدختر
خرید 8000 گل و کاشت در میادین شهر پلدختر