گروه : مصوبات شورا
ساعت : 10:32
شناسه : 366
تاریخ : 25 خرداد 1401
آگهی مزایده بازارچه میوه، ترمینال مسافربری و محل دفن زباله آگهی مزایده بازارچه میوه، ترمینال مسافربری و محل دفن زباله
شهرداری پلدختر در راستای اجرای مصوبه شماره 209 و جلسه شماره 228 و 190 شورای اسلامی شهر، در نظر دارد بخشی از اموال منقول را به شرح ذیل و با رعایت ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها از طریق مزایده (سامانه ستاد و حراج حضوری در محل شهرداری) بصورت مال الاجاره و به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید.

شهرداری پلدختر در راستای اجرای مصوبه شماره 209 و جلسه شماره 228 و 190 شورای اسلامی شهر، در نظر دارد بخشی از اموال منقول را به شرح ذیل و با رعایت ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها از طریق مزایده (سامانه ستاد و حراج حضوری در محل شهرداری) بصورت مال الاجاره و به مدت یک سال به بخش خصوصی واگذار نماید.

آگهی مزایده بازارچه میوه، ترمینال مسافربری و محل دفن زباله


مشاهده آنلاين فایل دریافت فایل