گروه : مصوبات شورا / مناقصات و مزایدات
ساعت : 10:22
شناسه : 368
تاریخ : 09 تیر 1401
آگهی مزایده 27 قطعه زمین مسکونی آگهی مزایده 27 قطعه زمین مسکونی شهرداری پلدختر در نظر دارد ۲۷ قطعه زمین مسکونی سهم‌ شهرداری از سایت ۸ هکتاری واقع در پلدختر روبروی اتحادیه تعاون روستایی را با رعایت ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری‌ها از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

شهرداری پلدختر در نظر دارد ۲۷ قطعه زمین مسکونی سهم‌ شهرداری از سایت ۸ هکتاری واقع در پلدختر روبروی اتحادیه تعاون روستایی را با رعایت ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری‌ها از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

آگهی مزایده 27 قطعه زمین مسکونی