گروه : اخبار شهرداری
ساعت : 12:04
شناسه : 54
تاریخ : 03 فروردین 1394
مقام معظم رهبری:نوروز وسیله ای برای اظهار عبودیت وتواضع انسانها در مقابل پروردگاراست مقام معظم رهبری:نوروز وسیله ای برای اظهار عبودیت وتواضع انسانها در مقابل پروردگاراست

نوروز فاطمی بر شهروندان پلدختر مبارک باد

مقام معظم رهبری:نوروز وسیله ای برای اظهار عبودیت وتواضع انسانها در مقابل پروردگاراست*

نوروز فاطمی بر شهروندان پلدختر مبارک باد

مقام معظم رهبری:نوروز وسیله ای برای اظهار عبودیت وتواضع انسانها در مقابل پروردگاراست*